Herroepingsbeleid

Herroepingsrecht

1.   De Koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Verkoper mag de Koper vragen naar de reden van herroeping, maar de Koper is niet verplicht tot opgave van zijn reden(en).

 

2.   De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Koper, of een vooraf door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

3.   De hiervoor in lid 1 bedoelde bevoegdheid van Koper geldt niet voor producten die zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de Koper (maatwerk), duidelijk persoonlijk van aard zijn of door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Verplichtingen van de Koper tijdens de bedenktijd

1.   Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken om de aard, de kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Koper het product slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2.   Koper dient de door hem ontvangen producten ongebruikt, onbeschadigd en compleet in de originele verpakking terug te sturen dan wel terug te brengen bij de vestiging van Verkoper. Dit geldt ook voor extra giften die de Koper ontvangt. De retourzending van de Koper wordt niet in behandeling genomen door de Verkoper als dit niet compleet is retour gestuurd. 

3.   De Koper is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Uitoefening van het herroepingsrecht door de Koper en kosten daarvan

1.   Als de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht op grond van artikel Herroepingsrecht lid 1, dient Koper dit binnen de hiervoor genoemde termijn van veertien (14) dagen schriftelijk aan Verkoper te melden.

 

2.   Zo snel mogelijk, maar binnen veertien (14) dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Koper het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Verkoper. Dit hoeft niet als Verkoper heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Koper heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3.   De Koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Verkoper verstrekte instructies.

4.   Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Koper.
De Koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

5.   Verdere benodigde informatie over het retourneren van een product staat vermeld op de website.

6.   Als de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

7.   Als de Koper slechts een deel van de order retour zendt, dan hoeven de eventuele leveringskosten niet terugbetaald te worden door Verkoper.

Verplichtingen van Verkoper bij herroeping

1.   Indien Koper reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat hij de overeenkomst met Verkoper heeft ontbonden, zal Verkoper deze betalingen binnen dertig (30) dagen nadat Verkoper de door Koper geretourneerde of teruggebrachte producten heeft ontvangen, aan Koper terugbetalen.

 

2.   Verkoper gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Koper heeft gebruikt, tenzij de Koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Koper.

3.   Verkoper behoudt zich het recht voor om geretourneerde of teruggebrachte producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te retourneren, wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn geopend, gebruikt of door de schuld van Koper zijn beschadigd. Verkoper heeft in dat geval het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade op het aan Koper terug te betalen bedrag in mindering te brengen.

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:     Diana Anthea 
Adres:  Mark 20
            5061 RL Oisterwijk
E-mail:  customerservice@dianaanthea.com

Ik/Wij (1) deel/delen (1) u hierbij mede dat ik/wij (1) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (1) herroep/herroepen (1), Besteld op (1)/Ontvangen op (1), Naam/Namen consument(en), Adres consument(en), Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend), Datum