Algemene voorwaarden Diana Anthea

Artikel 1 – Identiteit

Dit zijn de algemene voorwaarden van Diana Anthea
Geregistreerd aan Mark 20, 5061 RL Oisterwijk Nederland *
KvK-nummer: 73086002
BTW-nummer: NL002194155B35

* dit adres is GÉÉN bezoekadres 


Artikel 2 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

2.1.      Verkoper: D.M. Terloo handelend onder de naam “Diana Anthea”, gevestigd te Oisterwijk, die de overeenkomst sluit en deze voorwaarden hanteert;

 

2.2.      Koper: Iedere natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die bij Verkoper een bestelling plaatst;

 

2.3.      Bedenktijd: de termijn waarbinnen een Koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 

2.4.      Dag: kalenderdag;

2.5.      Overeenkomst: de koopovereenkomst tussen Verkoper en Koper krachtens welke producten, waaronder doch niet uitsluitend sieraden, worden geleverd aan Koper;

 

2.6.      Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een Koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.

2.7.      Webshop: het digitale verkooppunt via de website www.dianaanthea.com waar Verkoper haar producten te koop aanbiedt aan potentiële Kopers.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, met uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, op iedere aanbieding, bestelling, opdracht en overeenkomst gesloten tussen Verkoper en Koper. Deze algemene voorwaarden zullen door Verkoper op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze algemene voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen via www.dianaanthea.com.

 

3.2.      Door het plaatsen van een bestelling bij Verkoper gaat Koper uitdrukkelijk akkoord met de toepasselijkheid en de inhoud van deze algemene voorwaarden. Eventuele afwijkingen van hetgeen in deze algemene voorwaarden wordt bepaald zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

3.3.      Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Verkoper zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

3.4.      Alle rechten en aanspraken die in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van Verkoper gelden ook ten behoeve van eventueel door Verkoper ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Artikel 4 – Het aanbod

4.1.      Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

4.2.      Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod van producten binden Verkoper niet.

4.3.      Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

4.4.      Afgebeelde kleuren in de webshop en social media kanalen en of op drukwerk van Verkoper kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Koper kan geen rechten ontlenen aan de weergegeven kleuren. De kleurechtheid van de producten in de webshop/social media zijn afhankelijk van bijvoorbeeld de instelling van de monitor van Koper en grafische kaart. 


Artikel 5 – De overeenkomst

5.1.      Een overeenkomst komt pas tot stand als Verkoper de bestelling van Koper heeft geaccepteerd. Verkoper heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als de bestelling van Koper door Verkoper niet wordt geaccepteerd, krijgt Koper daar binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling door Verkoper bericht van.

5.2.      Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

5.3.      Verkoper zal uiterlijk bij levering van het product aan de Koper de volgende informatie verschaffen:

  1. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  2. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 
  3. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, voor zover van toepassing de kosten van aflevering en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.


Artikel 6 – Herroepingsrecht

6.1        De Koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Verkoper mag de Koper vragen naar de reden van herroeping, maar de Koper is niet verplicht tot opgave van zijn reden(en).

6.2        De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Koper, of een vooraf door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

6.3        De hiervoor in lid 1 bedoelde bevoegdheid van Koper geldt niet voor producten die zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de Koper (maatwerk), duidelijk persoonlijk van aard zijn of door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 7 – Verplichtingen van de Koper tijdens de bedenktijd

7.1        Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken om de aard, de kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Koper het product slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

7.2        Koper dient de door hem ontvangen producten ongebruikt, onbeschadigd en compleet in de originele verpakking terug te sturen dan wel terug te brengen bij de vestiging van Verkoper. Dit geldt ook voor extra giften die de Koper ontvangt. De retourzending van de Koper wordt niet in behandeling genomen door de Verkoper als dit niet compleet is retour gestuurd. 

 

7.3        De Koper is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de Koper en kosten daarvan

8.1.      Als de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht op grond van artikel 6.1, dient Koper dit binnen de hiervoor genoemde termijn van veertien (14) dagen schriftelijk aan Verkoper te melden.

 

8.2.      Zo snel mogelijk, maar binnen veertien (14) dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Koper het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Verkoper. Dit hoeft niet als Verkoper heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Koper heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

8.3.      De Koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Verkoper verstrekte instructies.

8.4.      Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Koper.

8.5.      De Koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

8.6.      Verdere benodigde informatie over het retourneren van een product staat vermeld op de website.

8.7.      Als de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

8.8.      Als de Koper slechts een deel van de order retour zendt, dan hoeven de eventuele leveringskosten niet terugbetaald te worden door Verkoper.

Artikel 9 – Verplichtingen van Verkoper bij herroeping

9.1.      Indien Koper reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat hij de overeenkomst met Verkoper heeft ontbonden, zal Verkoper deze betalingen binnen dertig (30) dagen nadat Verkoper de door Koper geretourneerde of teruggebrachte producten heeft ontvangen, aan Koper terugbetalen.

9.2.      Verkoper gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Koper heeft gebruikt, tenzij de Koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Koper.

9.3.      Verkoper behoudt zich het recht voor om geretourneerde of teruggebrachte producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te retourneren, wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn geopend, gebruikt of door de schuld van Koper zijn beschadigd. Verkoper heeft in dat geval het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade op het aan Koper terug te betalen bedrag in mindering te brengen.

Artikel 10 – De prijs

10.1.    Verkoper heeft het recht om prijzen te wijzigen in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Indien er sprake is van een aanbod met een beperkte geldigheidsduur worden de prijzen gedurende vermelde geldigheidsduur van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

10.2.    De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

10.3.    Alle opgaven door Verkoper van prijzen, specificaties en/of andere aanduidingen van producten en of diensten op haar website worden steeds met zorgvuldigheid gedaan. Verkoper kan echter niet instaan voor de juistheid van deze gegevens of voor het feit dat zich afwijkingen hiervan kunnen voordoen. Verkoper is niet gebonden aan overeenkomsten die zijn aangegaan op basis van op haar website voorkomende onjuiste informatie en heeft dan ook het recht bestellingen ter zake te weigeren en/of ter zake aangegane overeenkomsten te vernietigen c.q. te ontbinden.

Artikel 11 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

11.1.    Verkoper staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

11.2.    Er kan in ieder geval geen aanspraak op hetgeen onder lid 1 van dit artikel worden gemaakt in de volgende gevallen:

  1. indien er veranderingen in of aan de producten zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Verkoper of de fabrikant zijn verricht;
  2. indien gebreken aan de producten het gevolg zijn van de niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  3. verkleuring van het product of delen daarvan;
  4. indien beschadiging aan de producten is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid, nalatigheid of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing of gebruiksvoorschriften aan de zijde van Koper.


11.3.    Een door Verkoper, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Koper op grond van de overeenkomst tegenover Verkoper kan doen gelden indien Verkoper is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

11.4.    Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Verkoper, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Koper bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

11.5.    Onverminderd het in dit artikel bepaalde geeft Verkoper 6 maanden garantie op de producten.  

11.6.    De garanties als opgenomen in dit artikel gelden slechts indien Koper aan al haar verplichtingen jegens Verkoper heeft voldaan.
 

Artikel 12 – Levering en uitvoering

12.1.    Verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

12.2.    Verkoper is eerst gehouden om tot levering over te gaan nadat Koper het volledige door hem verschuldigde bedrag, inclusief de verzendkosten, aan Verkoper heeft voldaan.

12.3.    Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

12.4.    De eigendom van geleverde producten gaat over op de Koper nadat het verschuldigde bedrag volledig is betaald. Het risico van de producten gaat over op het moment van levering aan de Koper.

12.5.    Aflevering geschiedt op het door Koper opgegeven adres doordat Verkoper de door Koper gekochte producten rechtstreeks bij Koper zal (laten) bezorgen, of per post aan Koper zal verzenden. De bezorgkosten komen voor rekening van Koper.

12.6.    De Koper dient het juiste adres en e-mailadres door te geven aan Verkoper. Ook eventuele wijzingen hiervan dienen tijdig door gegeven te worden aan Verkoper. Indien de Koper een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan is dit het risico van de Koper.

 

12.7.    Verkoper behoudt zich het recht voor om de levering van een nieuwe bestelling op te schorten in het geval Koper nog niet alle door hem aan Verkoper verschuldigde bedragen heeft voldaan.

12.8.    Verkoper zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen drie (3) tot zes (6) werkdagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. De door Verkoper aangegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van de aangegeven levertijd is niet fataal en geeft Koper geen recht op schadevergoeding.

12.9.    Koper heeft in geval van overschrijding van de overeengekomen levertijd van meer dan dertig (30) dagen het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, tenzij anders overeengekomen. Na ontbinding zal Verkoper het bedrag dat Koper heeft betaald onverwijld terugbetalen.

12.10. Indien Koper de door hem bestelde producten niet of niet tijdig op de overeengekomen plaats en tijd van aflevering afneemt, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Verkoper is in dat geval gerechtigd de producten voor rekening en risico van Koper op te slaan of de overeenkomst met Koper te ontbinden, zulks onverminderd het recht van Verkoper op het vorderen van volledige schadevergoeding.

Artikel 13 – Betaling

13.1.    Verkoper biedt de volgende veilige betaalwijzen:

-      PayPal: met behulp van PayPal kan de Koper veilig geld overmaken van zijn bankrekening, creditcardrekening of PayPal-account.

13.2.    De Koper is gebonden aan de voorwaarden van het door hem/haar gekozen betaalplatform voor de betaling. Verkoper heeft geen macht over deze voorwaarden en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud daarvan. 

Artikel 14 – Overmacht

14.1.    Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Verkoper verkeert alsdan niet in verzuim en is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten.

14.2.    Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en de jurisprudentie is bepaald, elke van de wil van Verkoper onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert en die niet aan Verkoper is toe te rekenen. Hieronder zal mede worden verstaan: werkstakingen bij Verkoper of haar leveranciers, gebrek aan personeel en ziekte van personeel, vertragingen van leveringen van leveranciers of wanprestatie en/of overmacht van deze leveranciers, overheidsmaatregelen, brand en storingen in het bedrijf van Verkoper of haar leveranciers.

14.3.    Indien als gevolg van voornoemde omstandigheden nakoming door Verkoper blijvend onmogelijk is, heeft zij het recht te vorderen dat de overeenkomst als zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering daarvan door haar mogelijk blijft, tenzij zulks in de gegeven omstandigheden in redelijkheid niet van Koper gevergd kan worden en ontbinding gerechtvaardigd is. In laatstbedoeld geval wordt de betreffende overeenkomst ontbonden zonder dat Koper enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.

14.4.    Zolang sprake is van overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van Verkoper opgeschort. Duurt de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Verkoper niet mogelijk is langer dan drie maanden dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

14.5.    Indien Verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het geleverde casu quo het te leveren gedeelte afzonderlijk te factureren en is Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 15 – Klachtenregeling

15.1.    Verkoper beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 

15.2.    Koper is verplicht de door Verkoper geleverde producten terstond na ontvangst te controleren op manco’s, vermissingen, onjuiste of ondeugdelijke levering en zichtbare gebreken en beschadigingen.

15.3.    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst zoals: manco’s, vermissingen, onjuiste of ondeugdelijke levering, zichtbare gebreken en beschadigingen moeten binnen een termijn van één week nadat de Koper de gebreken heeft geconstateerd, doch uiterlijk binnen 30 na levering, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij Verkoper.

15.4.    Bij Verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

15.5.    Mits een klacht tijdig overeenkomstig de bepalingen van dit artikel is ingediend en volgens Verkoper gegrond is, zal Verkoper de Koper op haar kosten in staat stellen om het gebrekkige artikel terug te zenden. Verkoper zal het artikel indien herstellen en anders vervangen, zulks ter beoordeling van Verkoper.

15.6.    Klachten als in dit artikel bedoeld, schorten de betalingsverplichtingen van Koper niet op.

Artikel 16 - Intellectuele eigendom

16.1.    Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend auteursrechten en merkrechten, die rusten op de door Verkoper geleverde producten, zijn en blijven het uitsluitend eigendom van Verkoper.

16.2.    Koper erkent en respecteert deze rechten en zal daarop geen inbreuk maken. Indien Koper, ondanks het voorgaande, toch op enige wijze inbreuk maakt op rechten van intellectuele eigendom van Verkoper, verbeurt Koper aan Verkoper een direct opeisbare boete van € 2.500,-- per overtreding, alsmede per dag dat de overtreding voortduurt. Daarnaast behoudt Verkoper zich het recht voor om alle schade die hij als gevolg van enige inbreuk op aan hem toekomende rechten van intellectuele eigendom lijdt of nog zal lijden, op Koper te verhalen.

 

Artikel 17 - Privacy

17.1.    Verkoper respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De persoonlijke gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het volledig afhandelen van de bestelling. Een en ander conform de Privacy Statement van Verkoper. Link 

17.2.    Persoonsgegevens zullen door Verkoper niet worden verstrekt aan derden die niet gelieerd zijn aan Verkoper, behoudens indien hiervoor de expliciete toestemming is gegeven door Koper of indien dit noodzakelijk is in verband met wettelijke eisen.

17.3.    De website kan advertenties van derden of koppelingen naar andere websites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Verkoper geen invloed. Verkoper is daarvoor dan ook niet verantwoordelijk.

Artikel 18 - Aansprakelijkheid

18.1.    Behoudens voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van dwingende wetsbepalingen niet mogelijk is, is Verkoper niet aansprakelijk wegens onrechtmatig handelen of een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen of op grond van enigerlei andere rechtsgrond.

18.2.    Onverminderd het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is Verkoper nimmer aansprakelijk voor:

  1. bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade (waaronder gederfde winst en gemiste besparingen), tenzij, deze het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van Verkoper;
  2. schade ten gevolge van opzet of bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevende medewerkers van Verkoper of door Verkoper ingeschakelde derden.


18.3.    De aansprakelijkheid van Verkoper wegens schade als gevolg van gebreken in geleverde producten is beperkt tot vervanging of herstel van de betreffende producten zoals bepaald in artikel 15 klachten.

18.4.    Onverminderd hetgeen in artikel 15 van deze voorwaarden omtrent reclame is bepaald, vervalt iedere vordering tot schadevergoeding jegens Verkoper, met uitzondering van de vordering(-en) die door Verkoper is (zijn) erkend, door het enkele verloop van zes (6) maanden nadat Koper de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.

18.5.    Aansprakelijkheid beperkende, -uitsluitende of -vaststellende voorwaarden, welke door derden aan Verkoper kunnen worden tegengeworpen, kunnen door Verkoper ook aan Koper worden tegengeworpen.

18.6.    Verkoper is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie, infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan. De inhoud van de website van Verkoper alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Verkoper op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Verkoper kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of inhoud van die informatie. Verkoper is dan ook niet aansprakelijk voor voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel in het verkeer tussen Koper en Verkoper, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. Verkoper sluit voorts iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven adviezen en antwoorden op vragen, zulks behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Verkoper.

Artikel 19 – Overig

19.1.    De administratie van Verkoper geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Koper gedane aanvragen en/of bestellingen. De Koper erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

19.2.    Verkoper is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met Koper door een enkele kennisgeving aan Koper aan een derde over te dragen.

Artikel 20 – Toepasselijk recht en jurisdictie

20.1.    Op alle aanbiedingen, bestellingen, opdrachten, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende niet-contractuele verplichtingen tussen Verkoper en Koper, alsmede eventuele geschillen die daaruit voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing.

20.2.    Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.